Un estudi de l’aire de Tarragona presenta la presència de compostos que poden ser nocius per a la salut

dissabte, 20 de novembre de 2010


Les entitats ecologistes GEPEC-EdC, La Canonja 3 – Poble, paisatge i sostenibilitat- i la Plataforma Cel Net, han posat punt i final a la Campanya “Alguna cosa fa pudor per Tarragona”, amb la presentació d’un estudi realizat per tècnics del laboratori del centre de mediambient de la Universitat Politècnica de Catalunya, segons el qual la qualitat de l’aire de Tarragona i el seu entorn no és innòcua tal i com han repetit en diferents ocasions les administracions.

PDF de l'estudi: http://www.gepec.org/ftp/estudiolors.pdf

Les conclusions de l’estudi són aquestes:

Els controls químics realitzats indiquen la presència d'un considerable nombre de compostos que no haurien de detectar-se en una àrea urbana (fenol, cresol, bifenil, acetat de vinil, hidrocarburs aromàtics policíclics, bromoform, acetonitril, N,N-dimetilformamida, etc....)

 Els controls han estat realitzats en situacions de baixa activitat industrial de les activitats més properes (El Morell, maig 2010) i en condicions meteorològiques d'elevada dispersió i pluja (La Canonja, juliol 2010)

 Els controls de 24 hores amb detecció d'episodis d'olor registren elevades concentracions de compostos amb potencials efectes sobre la salut (irritants, tòxics,...). La suma de concentracions de COVs (Compostos Orgànics Volàtils) han arribat a superar els 4000 micrograms/m3 (Constantí juliol 2010) i els 600 micrograms/m3 a El Morell i La Canonja (juliol 2010), quan el màxim per a una situació de confort (aire interior) s'estableix en 200 micrograms/m3.

 El càlcul de retrotrajectòries (origen de la massa d'aire en el punt de detecció d'episodis ) indiquen de forma majoritària sectors d'activitat concrets (episodis de Torreforta, Tarragona ciutat, El Morell, Constantí,...). Les retrotrajectòries indiquen, amb una certesa raonable, els polígons Nord, Constantí i Riu Clar com origen dels episodis.


"Val a dir que l'estudi encarregat per GEPEC-EdC al LCMA i finançat majoritàriament amb recursos propis de l’entitat i una petita part a través del Programa TU AJUDES de Caixa Tarragona, no pretén substituir en cap cas la responsabilitat administrativa dels organismes públics que haurien de vetllar, de forma independent i rigorosa, per a que la qualitat de l'aire sigui òptima i per a que les incidències sanitàries relacionades amb la contaminació esdevinguin cada cop menors. Entenem que un primer pas per a fer un estudi complert d’avaluació real de la qualitat de l’aire i epidemiològic seriós al “Camp de Tarragona” ha de passar forçosament per la detecció de compostos potencialment nocius per a la salut de les persones. Aquesta tasca correspon fer-la a l'administració, nosaltres només volem demostrar que hi ha un risc real, que se'ns amaguen els resultats objectius, i que analitzar l'aire que respirem i l’origen d’episodis d’olor és tècnicament viable al 100%".